Radlická radiála

Právní doložka

Návštěvní řád internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz

Provozovatelem internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz, je fyzická osoba Petr Smejkal, bydlištěm v Praze 5 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

Jakékoliv užití internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz.

Na internetových stránkách radiala.cz a zmenmeradialu.cz jsou provozovatelem oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Veškerý obsah internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách radiala.cz a zmenmeradialu.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách radiala.cz a zmenmeradialu.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz.

Každý návštěvník užívá internetové stránky radiala.cz a zmenmeradialu.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz, a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné, anebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek radiala.cz a zmenmeradialu.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách radiala.cz a zmenmeradialu.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 9. 2012.