Radlická radiála

Úvod

Často kladené otázkyStav k 1.1.2020.

Iniciativa za zlepšení Radlické radiály si dovoluje nabídnout Vám svůj pohled na zásadní otázky spojené se stavbou č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov. Konkrétně:

1. Kdy se začne stavět?

2. Jaký je současný stav věci?

3. O jakých změnách v projektu se uvažuje?

4. Dojde skutečně k úpravě projektu?

5. Jaké jsou cíle naší iniciativy?

6. Jak lze naši iniciativu podpořit?

1. Kdy se začne stavět?

Zahájení stavby radiály je závislé na nalezení řešení několika zásadních problémů, které při přípravě projektu vyvstaly, konkrétně:

a) Není vyřešeno napojení radiály na Městský okruh

Radiála se má napojit na Městský okruh poblíž Zlíchovského tunelu. Město si v dubnu 2018 u Fakulty dopravní ČVUT objednalo studii, která měla prověřit dopady zprovoznění radiály na fungování Barrandovského mostu a okolí.

Ze studie vyplývá, že zprovoznění radiály podle aktuálního návrhu by vyvolalo dopravní kolaps. Kolony v okolí Barrandovského mostu by vedly k uzavírání tunelů na Městském okruhu (Mrázovka, Strahovský tunel, Blanka) i tunelů na radiále. Podrobnosti ke studii najdete v této animaci a textu - https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/videos/2167053666666868 .

V roce 2019 začalo město hledat řešení, jak okolí Barrandovského mostu upravit. ( http://zasobnik.poladprahu.cz/index.php?option=com_zasobnik&view=record&id=370 ) (do června 2020 se má zpracovat studie proveditelnosti). Rovněž nechává zpracovat „analýzu dopravních scénářů v případě regulace dopravy v tunelech Radlické radiály.“ ( https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=299425 )

b) Dopravní odborníci nepovažují radiálu za prioritu

Dopravní strategie Prahy (Plán P+), na které pracovali odborníci města (IPR, TSK atd.) od roku 2015 a která byla schválena v roce 2018, říká, že nedává smysl radiálu stavět před rokem 2030. Před radiálou je třeba realizovat řadu důležitějších dopravních staveb. Podrobnosti tady - https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/posts/1914147245373637 .

c) Dopravní přínosy radiály jsou sporné

Radiála sama o sobě neodvede dopravu z obytných čtvrtí Prahy 5. Z modelů IPR Praha vyplývá, že po zprovoznění radiály bude Prahou 5 projíždět o 21 % automobilů více (podrobnosti tady - https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/posts/2052419728213054 ).

Aby radiála splnila svůj deklarovaný účel, tj. odvedla dopravu z obytných čtvrtí Prahy 5, muselo by se současně přistoupit k razantnímu zklidnění ostatních komunikací (Plzeňská, Vrchlického, Radlická atd.).

Bohužel zkušenosti s novými dopravními stavbami v Praze jsou takové, že se nová stavba otevře (viz naposledy tunel Blanka), ale slibovaná dopravní zklidnění obytných čtvrtí se neprovedou (u Blanky se slibovala humanizace magistrály, uzavření nábřeží pro tranzit atd.).

Praha 5 má například od roku 2017 zpracovanou studii Motolské údolí, jejíž součástí je zklidnění ulic Plzeňská a Vrchlického. Žádná příprava zklidnění však neprobíhá. Do dopravní strategie Prahy (Plán P+) se zklidnění ulic Plzeňská/Vrchlického dostalo na poslední chvíli na návrh Spolku Jinonice a Spolku Cibulka (nikoliv MČ Praha 5).

d) Místní se současnou podobou radiály zásadně nesouhlasí

Projekt radiály je třicet let starý a je velmi necitlivý k okolnímu městu, lidem i životnímu prostředí.

Připomínky místních jsou známé od roku 2012, kdy bylo zahájeno předchozí územní řízení. V reakci na ně nechalo město tehdejší řízení zastavit.

Stavbu oprášila koalice A. Krnáčové, když se jí vyčítalo, „že se v Praze nic nestaví.“ Bohuželdůraz byl kladen na rychlost přípravy a klíčové požadavky místních do projektu zapracovány nebyly. V lednu 2018 bylo k tomuto „špatnému“ projektu zahájeno územní řízení, které stále běží. Nespokojenost s podobou radiály okamžitě vyjádřily tisíce obyvatel Jinonic a okolí (podpisy pod petici, resp. námitky v územním řízení).

2. Jaký je současný stav věci?

V lednu 2018 bylo u stavebního úřadu Prahy 5 zahájeno územní řízení. V zákonné lhůtě podalo několik set vlastníků dotčených nemovitostí proti záměru námitky (některé vč. námitky systémové podjatosti). V tisku k tomu např. ZDE https://www.idnes.cz/praha/zpravy/radlicka-radiala-vizualizace-obyvatele-namitky.A180226_385599_praha-zpravy_rsr ? nebo ZDE https://www.prazskypatriot.cz/priprava-radlicka-radialy-nabere-zpozdeni-je-prerusena-kvuli-namitce-firmy/ (v lednu 2020 stále nebyly námitky podjatosti vypořádány).

Na začátku roku 2018 jsme sepsali „Petici za zlepšení Radlické radiály.“ Sběr podpisů pokračuje. Petice a podpisový arch ke stažení ZDE https://bit.ly/2nheLAk. Ohledně předání podpisových archů nás kontaktujte emailem: info@radiala.cz.

V dubnu 2018 náměstek P. Dolínek a Výboru pro dopravu ZHMP rozhodli, že má být zřízena „ Pracovní skupina na zlepšení stavby Radlické radiály.“ Jejími členy jsou zástupci investora, projektanti, zástupci IPR Praha, městské části a této iniciativy. Na naší straně se jednání účastní také arch. J. Zima ( www.d3a.cz ), který již jednou Praze 5 hodně pomohl (více ZDE ).

Na jednáních pracovní skupiny upozorňujeme na problémy projektu a žádáme jejich řešení. Skupina se zatím sešla čtyřikrát a jednání začala být konstruktivní až po ustanovení nové koalice na magistrátu v říjnu 2018.

Našimi návrhy z pracovní skupiny se 25.11.2019 zabývala Rada hlavního města Prahy a souhlasila, že se projektanti mají pokusit najít lepší řešení těch nejproblematičtějších míst (v rozpočtu na to bylo uvolněno 3,95 mil. Kč). Jaká místa budou prověřena? – Viz další bod.

3. O jakých změnách v projektu se uvažuje?

Našimi návrhy na zlepšení projektu radiály se 25.11.2019 zabývala Rada hlavního města Prahy a souhlasila, že se projektanti mají pokusit najít lepší řešení těch nejproblematičtějších míst (v rozpočtu na to bylo uvolněno 3,95 mil. Kč). Jaká místa budou prověřena?

a) Nové Butovice – Botanica

Ve spolupráci s IPR Praha bude zpracována urbanistická studie, která prověří možnosti urbanizace oblasti (včetně záklopu radiály). Následně bude zadána technická studie dle výstupů z urbanistické studie. Dodatečné náklady na zaklopení radiály v této oblasti se dle prvních odhadů pohybují kolem 1,7 miliardy korun. Aby se městu taková investice vyplatila, bude muset mít přínosy nejen ekologické (ochrana před hlukem a zplodinami z radiály), ale i přínosy urbanistické (rozvoj území mezi ulicemi Bucharova a Pekařská). V případě zaklopení radiály se nabízí prostor pro stavbu nových budov podél ulice Bucharova; teoreticky i přímo na záklopu radiály. Samozřejmě musí být ošetřena výška nové výstavby (cca jako existující administrativní budovy podél ulice Pekařská?). Jsme přesvědčeni, že zaklopení radiály a urbanizace prostoru mezi ulicemi Bucharova a Pekařská dává smysl. Usilujeme zaklopení radiály v této oblasti a s tím spojenou urbanizací.

b) MÚK Řeporyjská (u metra Nové Butovice)

Má být zpracována technická studie, která prověří lepší řešení založené na těchto principech: radiála bude umístěna v úrovni terénu (dnes je navržena na estakádě 10 metrů nad terénem), bude upuštěno od rondelového (kruhového) tvaru křižovatky, místní komunikace povedou nad radiálou, a konečně má být území starých Jinonic ochráněno před tranzitní dopravou. Radiála nemůže být v prostoru MÚK Řeporyjská zahloubena pod terén, neboť tam těsně pod povrchem vede trasa metra. Navrhovali jsme, aby radiála vedla až pod tubusem metra. Takové řešení je z pohledu města finančně (a zřejmě i technicky) nepřijatelné (vozovka radiály by byla cca 20 metrů pod terénem). Z našeho pohledu okolí hodně prospěje i umístění radiály na úroveň terénu a změna tvaru křižovatky.

c) MÚK Butovice

Prověří se, zda její funkci nemůže převzít nově koncipovaná MÚK Řeporyjská (tj. pak by se MÚK Butovice mohla zrušit). Pokud zrušení možné nebude, prověří se alespoň napojení sjezdu z radiály směrem do starých Butovic přímo na tzv. Novou Radlickou. Preferujeme, aby MÚK Butovice byla zrušena.

d) Spojení Tunelu Jinonice a Tunelu Butovice

V mezidobí bylo prověřeno, že spojení tunelů v jeden dlouhý tunel v délce cca 870 metrů možné je. Tj. tunel by vedl přibližně od metra Jinonice až k areálu FK Motorlet. Spojení tunelů podporujeme a byli bychom rádi, aby se tunel na obou koncích ještě prodloužil.

e) Okolí metra Jinonice

Má být “rozpracováno kompromisní řešení” (nevíme, co je jeho obsahem). Rovněž není jasné, zda se má nebo nemá rozšiřovat ulice Puchmajerova u metra Jinonice (s rozšířením nesouhlasíme). Usilujeme o vytvoření kvalitního městského prostředí u metra Jinonice.

f) Zlíchov

Zde je třeba se vypořádat se závěry studie ČVUT z roku 2018, která upozorňuje, že napojení radiály na Městský okruh způsobí dopravní kolaps (viz animace a odkazy na články zde ( https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/videos/2167053666666868 ). Dle usnesení rady má “realizace vhodného řešení předcházet zprovoznění RR.”

Z našeho pohledu představuje usnesení rady z 25.11.2019 důležitý krok správným směrem. Velkou zásluhu v tomto směru má náměstek pro dopravu A. Scheinherr (Praha Sobě), který usnesení připravil a změny v projektu radiály podporuje.

Další informace o usnesení rady hlavního města k radiále z 25.11.2019 například tady. ( https://nasregion.cz/praha/praha-proveri-upravy-projektu-planovane-radlicke-radialy )

Jaký bude další postup? Město by mělo vysoutěžit projektanta, který nová řešení jednotlivých míst zpracuje. Předpokládáme, že dílčí výstupy budou konzultovány s veřejností i v pracovní skupině.

4. Dojde skutečně k úpravě projektu?

V současné době stále běží územní řízení na “špatný” projekt radiály, které bylo zahájeno v lednu 2018 (viz výše). Proč mluvíme o “špatném” projektu? Protože neobsahuje žádné z úprav popsaných výše (ani spojení tunelů u Tyršovy školy). Se “špatným” projektem radiály zásadně nesouhlasíme.

Bohužel hlavní město nenašlo odvahu běžící územní řízení zastavit, protože by to mohlo být v rozporu s “povinnostmi řádného hospodáře,” které vedení města má. Město místo toho říká, že změny v projektu radiály budou prověřovány paralelně s probíhajícím územním řízením a jejich zapracování do dokumentace proběhne následně formou změny územního rozhodnutí, územního plánu popř. dílčího zjišťovacího řízení vlivu stavby na životní prostředí. Není tedy jisté, zda a jaké změny v projektu nakonec budou.

Věříme, že příslušní radní hlavního města (A. Scheinherr a P. Hlaváček) jsou vedeni upřímnou snahou, aby se dopravní stavby co nejlépe začlenily do struktury města. Velmi se jim to podařilo v případě pokračování Městského okruhu - tzv. Blanka 2 – viz ZDE ( https://zdopravy.cz/z-blanky-az-do-malesic-tunelem-praha-zmenila-plany-na-mestsky-okruh-cenu-zatim-nevi-34170/ ). Samozřejmě není jasné, kdo bude v příštím vedení města, a proto musíme být ostražití.

5. Jaké jsou cíle naší iniciativy?

Chceme omezit dopady stavby na okolní zástavbu. Základní požadavky lze shrnout ve třech bodech.

a) Zásadně zlepšit urbanistické řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické.

b) Zvětšit rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy, oblast Botanica).

c) Zamezit rozlévání dopravy do obytné zástavby v případě dopravní zácpy na radiále.

Podrobněji jsou naše cíle rozvedeny v petici – ke stažení ZDE https://bit.ly/2nheLAk.

6. Jak lze naši iniciativu podpořit?

Každý můžete dát naší stránce na Facebooku “Tohle se mi líbí” / “ Like” a podepsat petici za zlepšení Radlické radiály. Sběr podpisů pokračuje. Petice a podpisový arch ke stažení ZDE https://bit.ly/2nheLAk. Ohledně předání podpisových archů nás kontaktujte emailem: info@radiala.cz.

Budeme rádi za jakékoliv odborné rady (dopravní inženýrství, stavební řízení, měření hluku/emisí atp.), pomoc při jednání s politiky, popř. jiné nápady. Kontaktujte nás emailem: info@radiala.cz .

Příspěvky na hotové výdaje, prosím, zasílejte na účet číslo 2701397046/2010. Jedná se o transparentní účet (tj. každý může ZDE https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2701397046 sledovat příchozí a odchozí platby).

Doposud byly hlavními výdaji platby za dva experty, kteří oponovali hlukové a rozptylové studie, a dále za právní poradenství.

Pokud máte zájem dostávat aktuální a podrobnější informace emailem, zašlete nám svůj email na info@radiala.cz.Nebuďme lhostejní a snažme se změnit budoucí podobu této stavby, která zásadně ovlivní kvalitu života všech obyvatel Jinonic a Butovic. Ještě máme tu možnost...Někteří z vás zde možná, stejně jako my, žijí celý život a mají zájem, aby tato místa změnila svůj ráz co nejméně. Pojďme se společně snažit o prosazení změn na plánované stavbě tak, aby nebyla až příliš bezohledná.